Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG LAND (“TNG LAND”) thông báo đến bạn và cần sự đồng ý và cho phép của bạn để xử lý, thu thập và lưu trữ dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ cho bạn trong suốt quá trình sử dụng website (sau đây gọi là “Nền tảng TNG LAND”), như tại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này. TNG LAND cam kết tuân thủ và giữ thông tin của bạn riêng tư và an toàn theo đúng các quy định của pháp luật. Bằng cách lựa chọn xác nhận và đồng ý với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản. Website tngvillage.vn  bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Chính sách này. Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và bắt đầu từ thời điểm bạn đồng ý cho đến khi bạn quyết định rút lại sự đồng ý hoặc tự động kết thúc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật (nếu có). Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu của bạn theo quy định này, vui lòng không sử dụng/không tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc không truy cập nền tảng của chúng tôi hoặc thông báo ngay cho chúng tôi về việc không đồng ý của bạn trong trường hợp bạn đã đồng ý trước đó.

 1. Các dữ liệu cá nhân nào từ bạn được thu thập, xử lý
  Nền tảng TNG LAND, trong phạm vi phù hợp với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn và phụ thuộc vào sự cung cấp theo toàn quyền quyết định của bạn, sẽ thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân theo một số cách từ các mục khác nhau trên nền tảng của mình. Bao gồm các thông tin sau:
  Thông tin tuyển dụng
  1. Họ tên;
  2. Số điện thoại
  3. Email;
  4. Ngày sinh
 2. Mục đích Thu thập, Sử dụng, Tiết lộ và Xử lý dữ liệu cá nhân
  Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được thu thập, sử dụng và tiết lộ cho các mục đích (chưa đầy đủ) sau:
  1. Để xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với chúng tôi;
  2. Để bạn có cơ hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của bạn đến TNG LAND; đề xuất TNG LAND hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc liên quan đến hoạt động của TNG LAND;
  3. Để nhận và phản hồi email, tin nhắn phản ánh, khiếu nại của bạn gửi đến TNG LAND thông qua Nền tảng TNG LAND;
  4. Liên lạc với bạn để xử lý và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;
  5. Để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ do Nền tảng TNG LAND, TNG LAND, công ty con/công ty liên kết của TNG LAND hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm, dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới;
  6. Để cải thiện Nền tảng TNG LAND này; để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được bán;
  7. Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của công ty con/công ty liên kết hay các công ty đối tác của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó;
  8. Tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và/hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào;
  9. Bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.
  (gọi chung là “ Các mục đích ”)

III. Thời gian lưu trữ thông tin, thời gian xử lý dữ liệu
TNG LAND được thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan, tác động đến dữ liệu cá nhân (gọi chung là xử lý dữ liệu cá nhân) đối với các dữ liệu cá nhân của bạn kể từ thời điểm thu thập dữ liệu đến thời điểm xóa dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
TNG LAND lưu trữ các thông tin cá nhân mà người sử dụng nền tảng TNG LAND cung cấp trên máy chủ của Nền tảng TNG LAND.
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi xóa dữ liệu phù hợp với yêu cầu xóa từ bạn và quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của bạn có liên quan đến hoạt động tuyển hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi thì vẫn có thể được TNG LAND quản lý, lưu hành nội bộ cũng như cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu; Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn tùy vào yêu cầu (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

 1. Dữ liệu của bạn được xử lý như thế nào
  Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. TNG LAND sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để TNG LAND, các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết của TNG LAND có thể sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Các mục đích nêu trên và quy định của pháp luật.
  Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại Nền tảng TNG LAND. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.
  Khi bạn lựa chọn chia sẻ và công khai các dữ liệu cá nhân trên Nền tảng TNG LAND, có nghĩa là bạn đang đồng ý và ủy quyền riêng cho TNG LAND chia sẻ thông tin đó trên Nền tảng TNG LAND, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân được chia sẻ bởi bạn cần được thu thập bởi những người sử dụng khác của Nền tảng TNG LAND (không phải là cán bộ công nhân viên, người lao động của TNG LAND, các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết, đối tác của TNG LAND). Khi đó giữa bạn và các bên thứ ba thu thập thông tin sẽ cần có các thỏa thuận riêng về thu thập dữ liệu cá nhân và TNG LAND, với vai trò là một Nền tảng trung gian, trong bất kỳ trường hợp nào không thay mặt bất kỳ bên nào đưa ra bất kỳ bảo đảm và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bên còn lại.
 2. Dữ liệu của bạn có thể được chia sẻ với ai
  Ngoài tổ chức kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân là TNG LAND, chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin về việc sử dụng Nền tảng TNG LAND của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ các trường hợp sau đây.
  1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho cán bộ công nhân viên, người lao động của TNG LAND, các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết, đối tác của TNG LAND.
  2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ý Quá trình gửi dữ liệu này có thể bao gồm việc gửi dữ liệu của bạn tới các nền tảng khác xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo sự lựa chọn của bên thứ ba. Trường hợp bạn là bên thứ ba, bạn đồng ý tuân thủ mọi trách nhiệm của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân và/hoặc Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân theo các chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành đối với việc thu thập, xử lý và lưu trữ Dữ liệu cá nhân, cũng như cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho tất cả các quyền của chủ thể dữ liệu được cung cấp theo tất cả các quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành.
  3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu,… Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  4. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chức năng hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của TNG LAND, (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng
  5. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại, nhận chuyển nhượng, kế thừa toàn bộ hay một phần công việc kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của TNG LAND thông qua giao dịch hay tổ chức lại doanh nghiệp, hoặc mua toàn bộ hay một phần các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống TNG LAND mất khả năng thanh toán và phải tham gia thủ tục phá sản, dù tự nguyện hay bắt buộc, thì TNG LAND hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án giải quyết về phá sản đồng ý.
  6. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, hình ảnh của bạn, hay thông tin khác về hoặc từ dữ liệu cá nhân cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu của TNG LAND (hay Nền tảng TNG LAND.
  TNG LAND cũng có thể chia sẻ thông tin không định danh về khách ghé thăm Website (ví dụ: số lượt truy cập vào Nền tảng TNG LAND) với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về đối tượng, số lượng… sử dụng, tới thăm Website về các thông tin mà người dùng quan tâm
  TNG LAND cũng có thể chia sẻ thông tin không định danh về khách ghé thăm một trong các Website (ví dụ: số lượt truy cập vào Nền tảng TNG LAND) với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các thông tin mà người dùng quan tâm
 3. Các quyền lựa chọn của bạn
  1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bạn được yêu cầu TNG LAND cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành thông qua Nền tảng TNG LAND – mục liên hệ; hoặc qua các kênh tiếp nhận thông tin khác của TNG LAND được quy định tại mục XII Chính sách này. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho tổ chức, cá nhân khác hoặc của các nhân khác cho bạn với điều kiện bạn phải cung cấp được ủy quyền hoặc tài liệu hợp lệ khác chứng minh sự chấp thuận, ủy quyền của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể tính một khoản chi phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính chi phí tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
  2. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, việc bạn đồng ý với Chính sách này đồng nghĩa với việc bạn từ bỏ quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân và quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình nếu TNG LAND xử lý dữ liệu cá nhân theo đúng Chính sách này.
  3. Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân hoặc không đồng ý nội dung của Chính sách này, bạn sẽ không thể dùng phần lớn hoặc toàn bộ Nền tảng TNG LAND ( gắn với các dịch vụ của nền tảng yêu cầu đăng ký sử dụng hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để sử dụng).
  4. Nếu bạn đã có đăng ký tài khoản trước đó nhưng không đồng ý cung cấp thông tin hoặc không đồng ý nội dung của chính sách này, bạn sẽ không thể dùng phần lớn hoặc toàn bộ Nền tảng TNG LAND (gắn với các dịch vụ của nền tảng yêu cầu đăng ký sử dụng) kể từ thời điểm lựa chọn không đồng ý
  5. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bạn có thể rút lại sự đồng ý cung cấp thông tin cá nhân hoặc rút lại sự đồng ý nội dung Chính sách này. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.
  Việc rút lại sự đồng ý được thể hiện bằng việc gửi yêu cầu thông qua Nền tảng TNG LAND – Mục Liên hệ hoặc qua các kênh tiếp nhận thông tin khác của TNG LAND được quy định tại mục XII Chính sách này.
  Nếu bạn rút lại sự đồng ý, bạn sẽ không thể dùng phần lớn hoặc toàn bộ Nền tảng TNG LAND (gắn với các dịch vụ của nền tảng yêu cầu đăng ký sử dụng). Lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Các mục đích như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản hợp đồng nào với bạn, và chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp các dịch vụ, hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Trong trường hợp như vậy, các quyền pháp lý và biện pháp khắc phục của chúng tôi rõ ràng vẫn sẽ được bảo lưu.

VII. Bạn có thể truy cập, cập nhật và xoá thông tin của bạn như thế nào
1. Nếu bạn đăng ký tài khoản trên Nền tảng TNG LAND, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật theo sự cung cấp của chính bạn. Bạn có thể truy cập để xem thông tin hồ sơ tài khoản của bạn khi nhấn vào liên kết ….. hoặc vào vào hình ảnh do hệ thống cung cấp khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Nền tảng TNG LAND.
2. Nền tảng TNG LAND không cho phép bạn chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu cá nhân đã được thu thập thông quan Nền tảng TNG LAND. Trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đến TNG LAND thông qua Nền tảng TNG LAND – Mục Liên hệ hoặc qua các kênh tiếp nhận thông tin khác của TNG LAND được quy định tại mục XII Chính sách này để yêu cầu TNG LAND chỉnh sửa hồ sơ theo quy định. Trường hợp không thể thực hiện chỉnh sửa dữ liệu thì TNG LAND thông báo tới bạn theo đúng quy định của pháp luật.
3. Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách sử dụng tính năng “Quên mật khẩu” trên Nền tảng TNG LAND; hoặc gửi cầu thông qua Nền tảng TNG LAND – Mục Liên hệ hoặc qua các kênh tiếp nhận thông tin khác của TNG LAND được quy định tại mục XII Chính sách này.
4. Trên Nền tảng TNG LAND, người dùng không thể trực tiếp xóa tài khoản mà mình đã đăng ký. Khi bạn muốn xóa tài khoản đã đăng ký, bạn có thể gửi yêu cầu thông qua Nền tảng TNG LAND – Mục Liên hệ hoặc qua các kênh tiếp nhận thông tin khác của TNG LAND được quy định tại mục XII Chính sách này.
5. Tài khoản trên Nền tảng TNG LAND của bạn có thể bị xoá khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn phù hợp với quy định của pháp luật hoặc khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng: (i) việc duy trì tài khoản/lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phù hợp với mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân nào. Nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy cập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn tùy vào yêu cầu (trừ những trường pháp luật có quy định khác).
6. Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng TNG LAND của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc các dịch vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần báo trước cho bạn.
7. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xóa, tiêu hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của bạn không phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành hoặc trường hợp chúng tôi không được xóa, tiêu hủy theo quy định của pháp luật có liên quan.
8. Khi yêu cầu “Xóa tài khoản”, bạn cần đưa ra lý do yêu cầu xóa tài khoản tương ứng và cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh (nếu cần). Các lý do yêu cầu xóa tài khoản bao gồm:
a) Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;
b) Rút lại sự đồng ý;
c) Phản đối việc xử lý dữ liệu và TNG LAND không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;
d) Dữ liệu cá nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật;
Việc xóa tài khoản của bạn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

VIII. Các rủi ro và những biện pháp an toàn
1. Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ và công khai thông tin cá nhân của bạn trên internet, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và chúng tôi.
2. Đăng ký sử dụng tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản của mình. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm với các hoạt động của bạn trên internet. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Nền tảng TNG LAND không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản ngay khi sử dụng xong Nền tảng TNG LAND. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin cá nhân của bạn trên Nền tảng TNG LAND nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán Internet.
3. Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.
4. Thông tin cá nhân của bạn được cam kết xử lý theo Chính sách này. Việc xử lý thông tin của bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
5. TNG LAND không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác (trừ các tổ chức, cá nhân được chia sẻ theo quy định tại Chính sách này) về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự đồng ý từ bạn.
6. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ rò rỉ, mất thông tin của người dùng, chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời.

 1. Nền tảng TNG LAND bảo vệ đời tư của trẻ em.
  1. Độ tuổi (ngày tháng năm sinh) của người dùng là thông tin bắt buộc bạn phải cung cấp và TNG LAND phải xác minh tuổi của trẻ em trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em. Trẻ em sẽ phải xin phép bố mẹ hoặc người giám hộ trước khi gửi trực tuyến thông tin cá nhân tới ai đó. Nền tảng TNG LAND không thể thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân về những người sử dụng là trẻ em (người dưới 16 tuổi) với bên thứ ba. Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ em mà mình đang đại diện, giám hộ không cung cấp cho Nền tảng TNG LAND. Trong trường hợp thông tin cá nhân của trẻ em qua cha, mẹ hoặc người giám hộ cung cấp cho Nền tảng TNG LAND, cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em có liên quan và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính sách này thay mặt trẻ em được đại diện, giám hộ.
  2. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi cho là được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào.
  3. TNG LAND ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, xóa không thể khôi phục hoặc hủy dữ liệu cá nhân của trẻ em trong trường hợp:
  a) Xử lý dữ liệu không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được trẻ em đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  b) Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  c) Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có đủ căn cứ chứng minh việc xử lý dữ liệu cá nhân gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. Thay đổi Quy định Bảo mật
  Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Chính sách này bất kỳ lúc nào miễn là các cập nhật, thay đổi này không trái với quy định của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi, cập nhật này sẽ được thông báo đến tất cả người dùng trên Nền tảng TNG LAND của chúng tôi.
 3. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của bạn liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
  1. Đề nghị người dùng có khiếu nại về nội dung xử lý thông tin cá nhân liên hệ với TNG LAND, đồng thời cung cấp các bằng chứng, chứng cứ để chúng tôi có cơ sở giải quyết khiếu nại.
  2. Khi tiếp nhận những phản hồi, khiếu nại này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người dùng thì tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
  TNG LAND không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng Nền tảng TNG LAND nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp cho TNG LAND là không chính xác.
  3. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, TNG LAND sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, TNG LAND vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất có thể quyền lợi của người dùng Nền tảng TNG LAND.
  4. Mọi tranh chấp phát sinh giữa TNG LAND và người dùng Nền tảng TNG LAND sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

XII. Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, phản ánh, khiếu nại nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lý, bảo vệ và /hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND
Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà TNG Village 206 Minh Cầu, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Email: Info.tngvillage@gmail.com
Điện thoại: 096 861 2802
Hoặc bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi thông qua Nền tảng TNG LAND – Mục Liên hệ.